Wanneer is een VZW onderworpen aan vennootschapsbelasting?

Door 17/03/2017november 10th, 2017Geen categorie

Het Hof van Beroep te Antwerpen diende zicht recentelijk uit te spreken over de vraag of een VZW die jaarlijks een aanzienlijk festival organiseert, onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, dan wel aan de rechtspersonenbelasting.

De belastingplichtige houdt voor dat de organisatie van het jaarlijkse festival een noodzakelijk collorarium is van de onbaatzuchtige hoofdactiviteit van de VZW.

Het Hof oordeelt vooreerst dat het feit dat de belastingplichtige de rechtsvorm heeft aangenomen van een VZW niet volstaat om aan te nemen dat zij niet onderworpen kan worden aan de vennootschapsbelasting. Opdat rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen is vereist, maar volstaat dat zij een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Vervolgens gaat het Hof na of er in casu sprake is van een exploitatie van een onderneming of van verrichtingen van winstgevende aard.

Het Hof stelde vast dat de VZW werkt volgens de principes van economisch rendement, met de inzet van gespecialiseerd personeel, met het voeren van een uitgebreide reclame en zonder aanwijsbaar onbaatzuchtig doel. De VZW maakt voor haar gebruikelijke activiteiten gebruik van een organisatie en een strategie op termijn en van rationele beheersmethoden die essentieel gesteund zijn op de begrippen kosten, opbrengsten en rentabiliteit. Het Hof besluit hieruit dat er weldegelijke sprake is van een exploitatie van een onderneming. Het nastreven van winst voor de leden of voor de VZW zelf is op zich niet doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de vennootschapsbelasting.

Kortom, een VZW kan onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting, ook als ze geen winsten uitkeert aan haar leden, van zodra blijkt dat ze zich bezighoudt met de exploitatie van een onderneming of met verrichtingen van winstgevende aard.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.