Vrijstelling van compensatievergoedingen voor inkomensverliezen

Door 22/08/2017november 10th, 2017Geen categorie

De Federale Regering heeft onlangs het wetsontwerp inzake diverse fiscale bepalingen I aan het parlement overgemaakt. Eén van de voorgestelde maatregelen heeft betrekking op de fiscale behandeling van de inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Zoals de naam doet vermoeden, wordt deze beoogde vergoeding toegekend aan zelfstandigen om een deel van de hinder te dekken die veroorzaakt werd door uitgevoerde wegenwerken.

Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van deze inkomenscompensatievergoedingen. Het Vlaams Gewest heeft bij decreet van 15 juli 2016 in zijn eigen compensatieregeling voorzien. Voor het Waals Gewest en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest gelden nog steeds de bepalingen vervat in de federale wet.

De Federale Regering wenst dergelijke gewestelijke compensatievergoedingen, toegekend op basis van de federale wet of op basis van een gewestelijk decreet (ordonnantie), vrij te stellen van belastingen. De vrijstelling is van toepassing op winsten en baten, met inbegrip van de winsten of baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Het overgemaakte wetsontwerp veroorzaakt een vrijstelling die toepasbaar is op compenserende vergoedingen, betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

Het wetsvoorstel werd naar het Parlement doorgestuurd ter discussie.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.