Verwerpen als beroepskost van niet-aangegeven betalingen aan belastingparadijzen doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof

Door 27/01/2016november 10th, 2017Geen categorie

Het wetboek inkomstenbelasting voorziet in een verplichting voor de vennootschappen tot aangifte van de betalingen die ze rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen gevestigd in Staten die worden beschouwd als belastingparadijzen. Alle betalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verricht aan belastingparadijzen en die niet zijn aangegeven, worden als beroepskosten verworpen, zonder een onderscheid te maken naargelang de betalingen al dan niet voor werkelijke en oprechte verrichtingen werden uitgevoerd of naargelang zij al dan niet een belastingontduiking in België kunnen inhouden. Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken of dergelijke regeling geen schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt.

Het Grondwettelijk Hof diende hiervoor te onderzoeken of de maatregel redelijk verantwoord is doordat hij, in geval van niet-aangifte op een algemene en absolute wijze geldt. De belastingplichtige hield in dat verband voor dat de aftrek als beroepskosten moet worden toegestaan indien blijkt dat zij passen in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen of indien die betalingen niet kunnen leiden tot Belgische belastingontduiking.

Het Grondwettelijk Hof bepaalt in een recent arrest dat de verplichting voor de vennootschappen om de betalingen naar de zogenaamde belastingparadijzen aan te geven, ertoe strekt om de belastingcontroles in verband met die betalingen efficiënter te maken. Door die aangifteplicht zullen de controlediensten van de fiscale Administratie zich meer kunnen concentreren op het onderzoek van die betalingen dan op het opsporen ervan. De maatregel is pertinent ten aanzien van de doelstelling van de wetgever aangezien hij het mogelijk maakt de fiscale fraude te bestrijden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel voor lag.

De betalingen naar belastingparadijzen moeten bijgevolg met grote omzichtigheid worden onderzocht en advies is hieromtrent onontbeerlijk.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.  Benut onze expertise!