Inkomsten uit deeleconomie: netto slechts aan 10 % belastbaar

Door 08/06/2016november 10th, 2017Geen categorie

Wat is een deeleconomie. Het ontwerp van memorie van toelichting van de nieuwe programmawet definieert dat binnen “de deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld, gefaciliteerd door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven. Peer-to-peer marktplaatsen zijn (doorgaans elektronische) platformen waar transacties van goederen en diensten worden gerealiseerd tussen gelijkwaardige partijen. Het platform (de marktplaats) brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het wordt onderhouden en ontwikkeld door een derde partij, die vaak ook tussenkomt bij de afhandeling van de financiële kant van de transactie“. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de taxidienst Uber en het verhuren van huizen via Airbnb.

Op heden zijn de inkomsten uit de deeleconomie aan de gewone taxatieregels onderworpen. De taxatieregels toegepast op het verhuren van huizen of woningen via Airbnb werden reeds in een vorige nieuwsbrief uiteengezet. Aan de hand van de nieuwe programmawet wil de regering een nieuwe categorie diverse inkomsten in het leven roepen. Deze zullen worden getaxeerd tegen 20 % na toepassing van een kostenforfait van 50 %. De netto-belasting bedraagt bijgevolg 10 %.

De toepassing van het nieuwe taxatiestelsel zal evenwel aan heel strikte voorwaarden onderworpen zijn. Ingevolge deze strikte voorwaarden zullen grote delen van de deeleconomie geen gebruik kunnen maken van de nieuwe taxatieregeling. Zo zal het nieuwe taxatiestelsel enkel van toepassing zijn op winst of baten, die, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit diensten die door de belastingplichtige zelf worden verleend aan derden, wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

– De diensten worden uitsluitend verleend aan natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid.

– De diensten worden uitsluitend verleend in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd.

– De vergoedingen met betrekking tot de diensten worden enkel door het voormelde platform of door tussenkomst van dat platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling al van toepassing wordt op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 juli 2016.

Het loont dus zeker de moeite een fiscale analyse te laten uitvoeren.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.