Uw vermogen straks open en bloot?

Door 23/08/2018 Geen categorie

Het nieuwe verplichte UBO-register dat alle gegevens dient te bevatten van de “uiteindelijk begunstigden” van vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en gelijkaardige juridische entiteiten is raadpleegbaar door iedereen.

Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register werd vorige week gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB regelt de invoering en de werking van het UBO-register (Ultimate beneficial ownership) en treedt in werking op 31 oktober 2018.

Het UBO-register is een speciaal register dat alle relevante persoonlijke gegevens bevat van de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en gelijkaardige juridische entiteiten.

Met uiteindelijk begunstigden wordt bedoeld de natuurlijke personen die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over de hoger genoemde juridische entiteiten. Inzake vennootschappen wordt bepaald dat de natuurlijke persoon die een eigendomsbelang of stemrechten heeft van meer dan 25 % van de aandelen of het maatschappelijk kapitaal in ieder geval aan te merken is als uiteindelijk begunstigde, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van een andere vennootschap.

Inzake verenigingen, stichtingen en trusts wordt verwezen naar onder meer de oprichters, de bestuurders, de begunstigden en de vertegenwoordigers.

Vanaf 31 oktober 2018 dienen al deze informatieplichtige juridische entiteiten de persoonlijke gegevens (naam, adres, rijksregisternummer, etc.) van hun uiteindelijke begunstigden mee te delen aan het register.

Het register is vrij raadpleegbaar door de bevoegde autoriteiten, door entiteiten die een waakzaamheidsverplichting hebben ten aanzien van hun cliënten, maar ook door elke burger (althans voor wat betreft uiteindelijk begunstigden van vennootschappen).

Binnenkort zal iedereen de persoonlijke gegevens kunnen raadplegen van aandeelhouders met een belang of stemrechten van minstens 25 % van de aandelen of het maatschappelijk kapitaal in een vennootschap.

Enkel indien er sprake is van blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de uiteindelijke begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is, kan men via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Administratie van de Thesaurie vragen om zijn persoonlijke gegevens niet kenbaar te maken of te beperken.

Het opzet van dit nieuwe UBO-register is het streven naar meer (fiscale) transparantie en de bestrijding van fraude. Wij vragen ons echter af of men hier niet met een kanon op een mug schiet. Het recht op privacy wordt alsmaar meer uitgehold ten behoeve van de financiële belangen van de Staat.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.