Uitvoeringsbesluit Wetboek vennootschappen en verenigingen gepubliceerd!

Door 03/05/2019 Geen categorie
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 30 april 2019 is het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) gepubliceerd, dat is een dag voor de inwerkingtreding ervan.

Wat moet u onthouden van dit uitvoeringsbesluit?

Boek 1: openbaarmakingsverplichtingen voor rechtspersonen

De openbaarmakingsverplichtingen voor rechtspersonen worden geregeld in het eerste boek. Ter griffie wordt een dossier aangemaakt waarin alle te publiceren document met betrekking tot de rechtspersoon worden neergelegd. Een rechtspersoon wordt ook ingeschreven in het register van de rechtspersonen. Tevens worden de bekendmaking van deze neerlegging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Boek 2: consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding

Het tweede boek regelt de procedure die gevolgd moet worden voor de realisatie en consignatie van de activa die op het ogenblik van de sluiting en de vereffening van de rechtspersoon niet gekend waren.

Boek 3: jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking

De uitvoeringsbepalingen betreffende de jaarrekening zijn in het derde boek als volgt gestructureerd:

 • Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, (i)vzw’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren
 • Bijzondere bepalingen voor de (geconsolideerde) jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
 • Bijzondere bepalingen voor de jaarrekening van (i)vzw’s en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren
 • Bepalingen voor de jaarrekening van (i)vzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren

Boek 4: voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor

Dit boek bevat de procedure die gevolgd dient te worden bij de voordracht van kandidaten aan de ondernemingsraad voor de opdracht van commissaris of bedrijfsrevisor.

Boek 5: de sociale balans

Het vijfde boek bevat de algemene principes en de inhoud van de sociale balans.

Boek 6: het verslag van betalingen aan overheden

Boek zes werkt de principes van country by country reporting verder uit. Het betreft de verplichtingen voor vennootschappen die actief zijn in bepaalde sectoren om een (geconsolideerd) verslag op te stellen over de betalingen aan overheden.

Boek 7: de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap

Het zevende boek is opgedeeld in twee onderscheiden titels:

 • De eerste titel regelt de modaliteiten van het aanbod tot uitkoop van effecten van minderheden in niet-genoteerde vennootschappen
 • Titel twee geeft een inhoudelijke invulling aan de vereisten waaraan de elektronisch bijgehouden effectenregisters moeten voldoen

Boek 8: de genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV en de naamloze vennootschap

Ook het achtste boek is opgedeeld in twee titels:

 • De eerste titel bevat bepalingen betreffende het openbaar karakter van het verzoek tot verlening van volmachten
 • Titel twee herneemt de informatieverplichtingen die genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten toegelaten zijn tot de verhandeling op een MTF moeten naleven bij:
  • De verkrijging en vervreemding van eigen effecten
  • De vereisten inzake gelijkwaardigheid van de prijs met betrekking tot de vervreemding van eigen effecten

Boek 9: opheffingsbepalingen, wijzigingsbepalingen en inwerkingtreding

Het KB volgt de inwerkingtreding van het WVV. Dat wil zeggen dat voor nieuwe vennootschappen de inwerkingtreding bepaald is op 1 mei 2019. Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die reeds bestonden op 1 mei 2019 is het nieuwe recht ten laatste op 1 januari 2020 van toepassing.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.