Uitspraak over dubbele belasting Franse dividenden op komst

Door 22/11/2019Geen categorie
Dubbele belasting Franse dividenden

Belgische fiscale inwoners die dividenden ontvangen van Franse oorsprong betalen twee keer belastingen! In Frankrijk een bronheffing van 15 % op het brutobedrag. Het overschot wordt in België nogmaals belast als een roerend inkomen aan een tarief van 30 %. De verrekening met een FBB (Forfaitair gedeelde van de Buitenlandse Belasting) laat u echter toe de in België verschuldigde belasting forfaitair te verminderen, zodat de dubbele belasting enigszins wordt getemperd.

De Belgische fiscale wetgeving voorziet in de verrekening van een FBB van 15/85 op het nettodividend met de Belgische belasting. De Belgische fiscale wetgeving laat deze verrekening echter alleen toe voor inkomsten uit kapitalen die voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Privébeleggers vallen dus uit de boot. Zij kunnen niet genieten van een verrekening van het FBB en worden dus zwaarder belast.

Het Hof van Cassatie heeft een tijd geleden in zijn arrest van 16 juni 2017 geoordeeld dat deze regeling strijdig is met het Belgisch-Frans Dubbelbelastingverdrag. Artikel 19.A.1, lid 2 van dat verdrag bepaalt immers dat er minstens een verrekening van een FBB 15 % moet worden toegestaan op het nettobedrag van de dividenden.

Het Hof van Cassatie had de zaak, waarin dit geschilpunt aan de orde was, voor verdere beoordeling ten gronde doorverwezen naar het hof van beroep te Antwerpen. De Minister van Financiën heeft intussen laten weten dat de rechtsdag in deze zaak is bepaald op 26 november 2019, zodat een arrest mag worden verwacht tegen het einde van dit jaar.

Voor vele belastingplichtigen die naar aanleiding van voormelde cassatierechtspraak een procedure hebben opgestart tegen de fiscus is het opgewonden uitkijken naar dat arrest van het hof van beroep te Antwerpen. Het hof van beroep zal immers verduidelijken hoe volgens haar die verrekening met het FBB nu concreet moet worden toegepast: hetzij een minimumverrekening van 15 % volgens het verdrag, of een (hogere) verrekening van 15/85 volgens de Belgische fiscale wetgeving, evenwel zonder dan rekening te houden met de uitsluiting van privébeleggers. Indien het hof de tweede visie zou zijn toegedaan, komt dit immers neer op een hogere belastingbesparing voor de beleggers.

Wij blijven de gang van zaken op de voet volgen en houden u op de hoogte van de uitspraak!