U-turn Hof van Cassatie inzake kostenaftrek vennootschappen

Door 05/08/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Het Hof van Cassatie is in 4 verschillende baanbrekende arresten dd. 12 en 19 juni 2015 teruggekomen op zijn vroegere rechtspraak inzake kostenaftrek van vennootschappen. Het Hof legt zich (eindelijk) neer bij de stelling dat artikel 49 Wetboek Inkomstenbelasting letterlijk dient te worden toegepast. Dit artikel bepaalt dat kosten fiscaal aftrekbaar zijn indien ze gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De bijkomende causaliteitsvoorwaarde die inhoudt dat de kosten betrekking moeten hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap, wordt niet langer weerhouden.

De huidige zienswijze van het Hof van Cassatie is volkomen logisch en werd steeds door LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten onderschreven. Een vennootschap kan in tegenstelling tot een natuurlijke persoon, geen privépatrimonium bezitten. Bovendien is alles wat een vennootschap ontvangt, belastbaar als beroepsinkomen, dit uitgezonderd de kapitaalinbreng. Elke handeling van een vennootschap wordt dan ook geacht beroepsmatig te zijn. Bij vennootschappen kan er dan ook geen onderscheid worden gemaakt tussen beroepskosten en andere kosten. Bijgevolg zijn alle kosten gedaan met de bedoeling om inkomsten te verkrijgen of te behouden aftrekbare beroepskosten in hoofde van een vennootschap.

De impact van deze nieuwe cassatiearresten op hangende betwistingen is enorm. Zo krijgt de belastingplichtige nieuwe munitie in zijn strijd tegen de fiscale Administratie omtrent de aftrekbaarheid door de vennootschap van de aankoop van de woning van de bedrijfsleider.

Deze nieuwe cassatiearresten zetten de deur open voor de belastingplichtigen om hun structuur aan de hand van hun vennootschap te optimaliseren. Wij staan hen daar dan ook graag in bij.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.