Tweede verblijf in het buitenland : goed nieuws voor de belastingplichtigen

Door 01/12/2014november 30th, 2017Geen categorie

Inkomsten van onroerende goederen worden in België belast in de personenbelasting. Voor een in België gelegen onroerend goed wordt het belastbaar inkomen bepaald op basis van het kadastraal inkomen. Voor een vergelijkbaar onroerend goed dat in het buitenland is gelegen daarentegen, wordt er gekeken naar de verhuurwaarde om het belastbaar inkomen te bepalen.

Dit crëert een oneerlijke behandeling, aangezien het kadastraal inkomen van een in België gelegen onroerend goed in realiteit  veel lager ligt dan de netto huurwaarde ervan. Het kadastraal inkomen steunt immers nog steeds op de huurprijzen van de laatste algemene herziening van de kadastrale inkomens op 1 januari 1975. Sindsdien wordt het kadastraal inkomen weliswaar geïndexeerd (en verhoogd met 40%), doch doorgaans ligt de belastbare grondslag veel lager dan de werkelijke huurwaarde van een onroerend goed.

Het Hof van Justitie heeft nu beslist dat deze werkwijze in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal, omdat zij tot een onderscheiden fiscale behandeling leidt tussen een tweede verblijf in België en een tweede verblijf in het buitenland.

Dit alles brengt met zich mee dat een aanpassing van de wetgeving zich opdringt. Daarbij zal de wetgever ofwel moeten aanvaarden ook voor het tweede veblijf in het buitenland gewerkt wordt met een fictieve huurwaarde, vergelijkbaar met het Belgische kadastraal inkomen, ofwel zal men ook voor een Belgisch tweede verblijf rekening moeten houden met de werkelijke huurwaarde.

Belastingplichtigen die een tweede verblijf bezitten in het buitenland kunnen nu, indien de termijn voor bezwaar aan te tekenen reeds verstreken is, overwegen om met het arrest van het Hof van Justitie in de hand een ambtshalve ontheffing aan te vragen. Het arrest van het Hof van Justitie zal daarbij naar alle waarschijnlijkheid dienst doen als een ‘nieuw gegeven’ op basis waarvan de gewestelijke directeur een ontheffing kan verlenen en dit voor alle aanslagen gevestigd sinds 1 januari 2010.

Het Advocatenkantoor Th. Lauwers volgt dit op de voet en blijft ter beschikking voor alle vragen die u hieromtrent heeft.