Le Cri

 • Organe du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires
 • In n° 2018/421 (p. 34-35) : "Taxes sur les secondes résidences des règlements des communes de Koksijde et De Haan jugés illégaux"

Revue de fiscalité régionale et locale R.F.R.L.

 • Larcier
 • In n° 2016/3 (p. 215-223): “Taxes sur les secondes résidences.” 

Bericht aan het notariaat

 • Larcier
 • Lid van de redactieraad en auteur.

  In n° 2018-3 (p.149-151): “ Het schorsend effect van de aanvraag tot bemiddeling bij de fiscale bemiddelingsdienst. ”

  In n° 2017-2 (p.97-103): “ Vruchtgebruik bij vennootschappen – stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2016.”

Vermogensplanning in de praktijk

 • Larcier
 • In n° 2015/4 (p. 16-24): “Overleeft sterfhuisclausule ook de bepalingen van de VCF? De alternatieven.”

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift

 • Larcier
 • Lid van de redactieraad en auteur.

  In n° 2018-2 (p.18-21): “De BTW-regeling voor bestuurders-rechtspersonen.”

  In n° 2018-2 (p. 8-9): “Sanctionering bij de laattijdige neerlegging van de jaarrekening.”

  In n° 2017-3 (p. 41): “Afschaffing van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

  In n° 2017-2 (p. 22-23): “De wijzigingen betreffende het 6% BTW-tarief voor de renovatie van privéwoningen.”

  In n° 2017-1 (p. 15-28): “De inning en de invordering van de Vlaamse Registratierechten door Vlabel ingevolge de Vlaamse Codex Fiscaliteit.”

  In n° 2015-3-4 (p. 40-42): “De fiscale regeling voor de liquidatiereserve en de liquidatiebonus in geval van ontbinding en liquidatie van een kmo.”

  In n° 2015-3-4 (p. 32-33): “De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting”.

  In n° 2015-3-4 (p. 3-12): “De Vlaamse erfbelasting ingevolge de Vlaamse Codex Fiscaliteit”.

  In n° 2014-2 (p. 22-27): “De Liquidatiebonus”.

  In n° 2014-1 (p. 32-33): “Vereenvoudigd elektronisch derdenbeslag door fiscale administratie”.

  In n° 2014-1 (p. 31): “Notionele interestaftrek”.

  In n° 2013-4 (p. 25): “De uitoefening van het inzagerecht van de fiscus in gerechtelijke stukken wordt gemakkelijker”.

  In n° 2013-2 (p. 36-37): “De verhoging van de strafrechtelijke fiscale boeten”.

  In n° 2013-2 (p. 33-34): “Enkele recente fiscale maatregelen inzake beleggingen en verzekeringen”.

  In n° 2013-1 (p. 25-28): “De getrapte aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden in de bouwsector”.

  In n° 2012-4 (p. 19): “De fiscale aftrek voor dakisolatie”.

  In n° 2012-4 (p. 3-5): “De bijkomende heffing van 4% op bepaalde interesten en dividenden”.

  In n° 2012-3 (p. 45-46): "De wijziging van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting".

  In n° 2012-3 (p. 37-44): "De hervorming van de roerende voorheffing op de inkomsten uit effecten en rekeningen".

  In n° 2012-2 (p. 44): "Verlenging van de bezwaartermijn voor de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest".

  In n° 2012-2 (p. 38-39): "De afschaffing van de registratie van aannemers".

  In n° 2012-2 (p. 32): "De inkohiering van de onroerende voorheffing bij mede-eigendom".

  In n° 2012-2 (p. 27-29): "De taks op de omzetting van effecten aan toonder in gedemaerialiseerde effecten of effecten op naam".

  In n° 2012-1 (p. 53-55): "De blijvende verlaging van het BTW-tarief voor werken aan woningen ouder dan vijf jaar".

  In n° 2012-1 (p. 32-38): "De hervorming van het fiscaal bankgeheim".

  In n° 2011-3 (p. 45-46): “Het opmaken van een bericht van beslag door de ontvanger van inkomstenbelasting”.

  In n° 2011-2 (p. 25): “Opnieuw verlenging van BTW-tarief van 6% voor werken aan woningen ouder dan vijf jaar”.

  In n° 2011-2 (p. 10-11): “Voortaan ook verlaagde BTW mogelijk voor werken uitgevoerd door niet-geregistreerde aannemers”.

  In n° 2011-1 (p. 3-7): “De overdracht (levering) onder BTW van een nieuw gebouw met bijhorend terrein”.

  In n° 2010 – 3 (p. 22-27): “De groene lening”.

  In n° 2010 – 1 (p. 47): “De verlenging van de tijdelijke BTW-verlaging in de bouwsector”.

  In n° 2009 – 4 (p. 160-167): “De grensoverschrijdende fusie: fiscale aspecten: indirecte belastingen”.

  In n° 2009 – 2 (p. 53): “Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de NV ter omzetting van de wijzigingsrichtlijn van de Tweede Vennootschapsrichtlijn”.

  In n° 2008 – 4 (p. 87-89): “De fiscale regeling inzake hypothecair krediet voor de tweede verblijfplaats”.

  In n° 2008 - 1 (p. 69-80): “ De uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders van handelsvennootschappen”.

Tijdschrift Lokale en Regionale belastingen

 • Die Keure
 • Lid van de redactieraad en auteur

  In n° 2016/2 (p. 67-93): "De procedure in de Vlaamse Codex Fiscaliteit"

  In n° 2013/3-4 (p. 3-21): “Het financieringssysteem van de gemeenschappen en gewesten sinds de vijfde staatshervorming”.

  In Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2011-2012 (p. 119-152): “Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein”.

  In Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2010-2011, n° 2011/2-3 (p. 1-34): “De beperking van de autonome lokale bevoegdheden”

  In n° 2009/4 (p. 255-264): “De al dan niet strijdigheid van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden met artikel 464 WIB 92: Cassatie versus Raad van State: een laatste stuiptrekking?”

  In Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2008-2009 (p. 111-137): “Draagwijdte van verwijzingsbepalingen naar het WIB 92: Bewijs en rechtsmiddelen tegen de aanslag zelf (Hoofdstukken 4 en 7 van Titel 7 W.I.B.)”.

  In n° 2008/4 (p. 243-250): “De overdracht van schuldvorderingen inzake contantbelastingen door de gemeente: een verdedigbaar alternatief?”

  In n° 2007/4 (p. 197-205): “Verschillende fiscale behandeling van een categorie van belastingplichtigen: schending van een gelijkheidsbeginsel?”

Tijdschrift voor Belgische Mededinging

 • Maklu
 • In n° 2010/2 (p. 124-133): “De aftrekbaarheid van kartelboetes in het Belgisch, Nederlands en Europees recht”.

Fiscale Actualiteit

 • Kluwer
 • In n° 2010, 34/5: “Aanslag van ambtswege altijd verplicht behalve bij laattijdige aangifte”.

  In n° 2009, 36/7: “Intrekking aanslag is geen manier om procedurefouten te herstellen”.

Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak

 • Story Publishers
 • Lid van de redactieraad en annotator

Tijdschrift “Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent” (RABG)

 • Larcier
 • In n° 2009/18: “Buitencontractuele aansprakelijkheid: In welke gevallen kan een buitencontractuele vordering op basis van artikel 1382 BW worden ingesteld?”.

Tijdschrift voor Fiscaal Recht

 • Larcier
 • Annotator o.a. n° 202, p. 545; n° 236, p. 182; n° 244, p. 615; n° 290, p. 915, n° 302, p. 453, n° 313, p. 28, n° 326, p. 669, n° 336, p. 187, n° 358, p. 272.

  Artikel doctrine in n° 2002/231 (p. 1043-1070): “Fiscale aspecten van minder courante vennootschapsvormen”.

Waarvan Akte / La Basoche

 • Die Keure
 • Tweetalig tijdschrift van de Koninklijke Beroepsvereniging van het notarispersoneel. Lid van de redactieraad en auteur van meerdere artikels:

  In n° 2007 – 4 (p. 69-80): “ De uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders van handelsvennootschappen”.

  In n° 2007 – 1 (p. 12-20): “De Europese Vennootschap”.

  In n° 2006 – 5 (p. 112-115): “De verjaring van de invordering van betwiste belastingen: een verloren strijd? Of toch niet?”

  In n° 2006 - 3 (p. 77-78): “Bijeenroeping algemene vergaderingen: de Programmawet die U niet mag vergeten!”

  In n° 2006 - 3 (p. 76): “Uitvoerend beslag op onroerend goed door de ontvanger der directe belastingen : geen voorafgaande toelating van de minister van Financiën meer vereist.”

  In n° 2005 - 2 (p. 55-56): “La loi du 22 avril 2003 concernant la modernisation de la taxe d’affichage et des modes de paiement du droit de timbre.”

  In n° 2004 - 5 (p. 29-34): “De verjaring van de invordering van belastingen: driemaal is scheepsrecht?”

  In n° 2004 - 3 (p. 1-3): “De schenking van een familiale Onderneming: versoepeling van de fiscale regeling.”

  In n° 2004 -1 (p. 9-11): “Belastingvoordelen verbonden aan de uitvoering van werken inzake veiligheid en vernieuwing”.

  In n° 2003 - 3 (p. 18-20): “Wijzigingen aan de Vlaamse regeling inzake de registratierechten bij verkoop van onroerende goederen”.

  In n° 2003 - 3 (p. 1-18): “Wet van 2 augustus 2002 inzake “corporate governance”.

  In n° 2002 - 6 (p. 21-26): “Wijziging tarief successierechten voor het Vlaamse Gewest (decreet d.d. 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002).

  In n° 2002 - 1 (p. 1-5): “Fiscale aspecten van hypothecair krediet: de afschaffing van de verplichte schuldsaldoverzekering (Wet van 17 mei 2000)”.

  In n° 2001 - 5 (p. 18- 28) en n° 2001- 6 (p. 1-8): “Het Wetboek van Vennootschappen met inbegrip van de Reparatiewet van 23 januari 2001, het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen (Uitvoeringsbesluit) en de verschillende errata”.

  In n° 2000 - 3 (p. 67-76): “Overzicht van de wijzigingen inzake onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest gedurende de periode 1997-1999”.

  In n° 2000 - 1 (p. 7-12): “De verlaging van de schenkingsrechten van ondernemingen”.

  In n° 1999 - 8 (p. 171-176) :“De herinvoering van de “bewoningsplicht” voor bescheiden woningen”.

  Volledige studie in n° 1999 – 7(p. 145-162) over “Lokale en regionale fiscale maatregelen".

Expat News

 • Ced-Samson
 • Meerdere artikels onder andere een artikel over service centers en meerdere commentaren op recente arresten en wetswijzigingen.

Tax World

 • Kluwer
 • Artikel inzake leegstand- en krotbelasting in Vlaanderen.

HDP & Arista

 • HDP & Arista
 • Artikel inzake loonoptimalisatie zelfstandigen: (para)fiscaal interessante aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

  Artikel inzake de fiscale aspecten van 'telewerken'.