Thierry Lauwers in De Tijd: Appartement aan zee toch fiscaal aftrekbaar

Door 05/12/2019december 9th, 2019Geen categorie

In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Gent een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent de aftrekbaarheid van de kosten van een eigendom aan zee, die tevens wordt belast als een voordeel van alle aard in hoofde van de bestuurder. Daarbij besliste het Hof dat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 92 omtrent de aftrek van beroepskosten werd voldaan en dat de kosten werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Daarbij moet onder andere in overweging genomen worden of de operatie voor de vennootschap in wezen geen negatief resultaat zou opleveren. De doelstelling van een vennootschap om de middelen van de vennootschap duurzaam te beleggen, wordt weerhouden, evenals de waardevastheid.

Het toestaan van afschrijvingen doet daar geen afbreuk aan. Aangezien is aangetoond dat redelijkerwijze een meerwaarde uit de realisatie van de onroerende goederen te verwachten valt, zeker gelet op het feit dat het vastgoed kennelijk behoorlijk wordt onderhouden (en daar geacht wordt over te waken gelet op het gebruik dat er effectief van gemaakt wordt), zijn de kosten voor die onroerende goederen gemaakt, steeds aftrekbaar met toepassing van artikel 49 WIB92.  Een aankoop in volle eigendom is niet te vergelijken met een aankoop in vruchtgebruik, aangezien de latere meerwaarde volledig zal toekomen aan de vennootschap. Uit niets blijkt verder dat de betreffende kosten een uitzonderlijk of onredelijk karakter zouden hebben. Het Hof besliste tevens dat ook de financieringskost aftrekbaar blijft.

Het maakt met andere woorden voor het Hof niet uit op welke manier en door wie de appartementen gebruikt worden, zelfs al is dat volledig voor een privébestemming. De bovenstaande vaststellingen dwingen immers de overtuiging af dat de kosten met betrekking tot de beide appartementen gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

‘De argumentatie is dat elke investering van een vennootschap die erop gericht is waarde te creëren voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek. Een potentiële meerwaarde op lange termijn volstaat. Zowel de afschrijving van de aankoopwaarde als de intresten van de lening worden aanvaard als aftrekbare beroepskosten. Daarmee gaat het hof verder dan eerdere arresten.’ Thierry Lauwers

Heeft u vragen over de fiscale aftrek van beroepskosten? Maak online een afspraak voor advies op maat.

Lees hieronder het volledige artikel (Bron: De Tijd 5 december 2019)