Terug te vorderen taks op omzetting van effecten aan toonder

Door 20/10/2014 november 30th, 2017 Geen categorie

In een arrest van het Hof van Justitie dd. 9 oktober 2014 (zaak nr. C-299/13, Gielen) werd de taks op de omzetting van effecten aan toonder veroordeeld werd wegens strijdigheid met Richtlijn 2008/7/EG van 12 februari 2008 “betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal”.

Dit arrest werd gewezen op een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof en dit Hof zal rekening moeten houden met het standpunt van het Hof van Justitie.

Het logische gevolg van deze uitspraak is dat de betaalde taksen in 2012 en 2013 zullen moeten terugbetaald worden.

De terugbetaling van de taks geschiedt in handen van de persoon die de taks heeft gekweten.  Wanneer de titels aan toonder zijn ingeschreven op een effectenrekening ten gevolge van de neerlegging door de houder is dit de financiële instelling als “tussenpersoon van beroep”.  Wanneer de titels daarentegen zijn neergelegd met het oog op de omzetting in effecten op naam, is het de uitgevende vennootschap die de taks heeft gekweten.

Het Grondwettelijk Hof moet nu uitspraak doen.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof moet evenwel niet worden afgewacht om een verzoek tot terugvordering in te dienen.  Ook de gemeenrechtelijke terugvorderingstermijn voor een deel van de omzettingsverrichtingen (deel betaald in 2012 en 2013) is immers niet verstreken (2 jaar vanaf de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan).  U vrijwaart in elk geval op deze wijze best uw rechten, vooral indien het Grondwettelijk Hof beperkingen zou opleggen aan het vernietigingsarrest.

Indien u het wenst, kunnen we u in elk geval bijstaan teneinde de terugvordering van deze taksen te bekomen.

Het Advocatenkantoor Th. Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen die u hieromtrent heeft.