Terug geen belastingverhoging meer bij indiening aangifte van nalatenschap in het Vlaamse Gewest binnen verlengde termijn!

Door 31/12/2015november 10th, 2017Geen categorie

Onder de ‘oude’ federale regeling werd een laattijdige aangifte bestraft met een administratieve geldboete van 25 EUR per erfgenaam en per maand vertraging. In de Vlaamse Codex Fiscaliteit geldt bij laattijdige aangifte een belastingverhoging van 5 tot 20 % van de te betalen erfbelasting, afhankelijk van het tijdstip van laattijdige indiening. Opmerkelijk is dat er ook een belastingverhoging verschuldigd is indien de fiscale Administratie uitstel voor het indienen van de aangifte heeft toegestaan. De percentages van de verhoging zijn evenwel milder als in de situatie waarbij er geen uitstel werd bekomen.

De nieuwe regeling waarbij er bij verlenging van de aangiftetermijn alsnog een belastingverhoging verschuldigd is, veroorzaakte veel ophef in de rechtsleer en bij de practici. Voor bepaalde aangiften is het immers om diverse redenen onhaalbaar om deze binnen de termijn van vier maanden in te dienen. Denken we hierbij aan nalatenschappen die werden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, nalatenschappen met goederen in het buitenland, of aan nalatenschappen waarbij de erfgenamen in het buitenland verblijven, of aan grote nalatenschappen met veel onroerende goederen die voorafgaandelijk moeten worden geschat. Gelet op het gegeven dat de verlenging van de aangiftetermijn enkel wordt toegekend bij gegronde redenen, kon moeilijk worden begrepen waarom dit gesanctioneerd wordt. Dat de fiscale Administratie een verlenging van de aangiftetermijn toestaat, toont immers aan dat de erfgenamen niet in fout waren.

De Vlaamse belastingdienst publiceerde onlangs de administratieve tolerantie dat de bekritiseerde belastingverhoging niet zal worden toegepast indien er een gemotiveerd uitstel is gevraagd en toegestaan van maximum twee maand. De Vlaamse belastingdienst publiceerde hierbij ook een niet-limitatieve lijst van geldige motiveringen van het uitstelverzoek. De motivering dient telkens aan de hand van concrete elementen worden gestaafd. De belastingverhoging zal enkel worden kwijtgescholden indien er uit de ingediende aangifte blijkt dat de aangevoerde motivering op waarheid berustte.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.