Rechtspraak: verkoop prijsduif vormt onbelast beheer van privévermogen

Door 19/05/2019Geen categorie
Fiscaal tarief verkoop van prijsduif

Een Kempische duivenmelker, die sinds 2001 als hobby de duivensport beoefent, verkoopt in 2011 één van zijn wedstrijdduiven voor de mooie som van 58.000 EUR.

Volgens de fiscale Administratie diende deze verkoop belast te worden aan het tarief van 33 % als “divers inkomen” in de personenbelasting. De belastingplichtige had immers zeer substantiële investeringen gedaan voorafgaand aan 2011; hij had jarenlang op dagelijkse basis inspanningen geleverd voor de uitbouw van zijn duivenkolonie; ten slotte had hij voor de verkoop van de prijsduif een beroep gedaan op een professionele tussenpersoon en had hij publiciteit gemaakt.

De fiscale Administratie meent dat er in deze omstandigheden geen sprake meer is van een normaal beheer van privévermogen zodat een belasting als divers inkomen zich opdringt. Zij werd daarin gevolgd door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen die oordeelde dat er inderdaad sprake is van een “abnormaal beheer” met verwijzing naar de voormelde feitelijke omstandigheden.

De belastingplichtige kon zich in deze beoordeling niet vinden en tekende tegen dit vonnis hoger beroep aan.

Het hof van beroep te Antwerpen gaf de belastingplichtige in een recent arrest nu gelijk.

Het hof merkt eerst en vooral op dat het gros van de investeringen in de duivenkolonie plaatsvonden na 2011 en dus na de verkoop van de prijsduif. Daarnaast wijst het hof erop dat de belastingplichtige in de tien jaar voor de verkoop weliswaar intensief met de duivensport bezig was maar zijn inspanningen en investeringen er niet op wijzen dat hij de bedoeling had om duiven te kweken en deze met winst te verkopen. Die ene verkoop van de prijsduif was dus niet het gevolg van “speculatie” en was dus niet “abnormaal”

Het hof onderstreept bovendien dat een “normaal beheer” van een duivenkolonie nu eenmaal een voortdurende opvolging op dagelijkse basis vereist aangezien men te maken heeft met levende dieren. Ook het feit dat de belastingplichtige een beroep heeft gedaan op een professionele tussenpersoon bij de verkoop van de prijsduif getuigt van een voorzichtig en een verstandig beheer van privévermogen.

Zo oordeelt het hof van beroep te Antwerpen dat de verkoop kadert binnen een normaal beheer van privévermogen dat niet onderworpen is aan belasting.

Laat u dus steeds voldoende adviseren en betaal niet meer belastingen dan nodig!

Volg Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.