Positieve rechtspraak inzake aftrek beroepskosten

Door 19/06/2017november 10th, 2017Geen categorie

Het staat een vennootschap vrij te kiezen op welke manier zij haar zaakvoerder bezoldigt. Niets verhindert een vennootschap van kosten te dragen die toelaten op een adequate manier de zaakvoerders te vergoeden voor hun werkelijke prestaties bij wijze van een voordeel in natura. We denken hierbij aan het ter beschikking stellen van appartement of een auto de zaakvoerder.

Het Hof van Cassatie bepaalde recentelijk dat ingevolge artikel 49 Wetboek Inkomstenbelastingen aftrek alleen mogelijk is als aan de kosten werkelijke prestaties beantwoorden. Het Hof meent dat er telkens moet worden aangetoond dat de kosten die een vennootschap maakt om haar zaakvoerder een voordeel van alle aard te verlenen slechts aftrekbaar zijn, als er kan worden nagegaan of tegenover die kosten werkelijke prestaties staan.

Het bewijs van de geleverde werkelijke prestaties in ruil voor de toegekende voordelen van alle aard, kan onder meer geleverd worden aan de hand van feitelijke vermoedens. Het komt telkens aan de rechtbank toe om te oordelen of de voorgelegde stukken, alsook de gerealiseerde omzet, al dan niet tot grondslag kunnen dienen van een bewijs door feitelijke vermoedens.

In de situatie waar de vennootschap maar één zaakvoerder (en geen andere werknemers of medewerkers) heeft, is het volgens een bepaalde strekking in de rechtspraak logisch dat de bezoldiging van deze zaakvoerder beantwoordt aan de intentie om belastbare inkomsten te verkrijgen. Er kan immers niet ernstig voorgehouden worden dat de zaakvoerder geen prestaties zou hebben verricht voor de vennootschap.

Hieruit volgt dat ook de toegekende voordelen in natura aftrekbare beroepskosten zijn in hoofde van de vennootschap.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.