Ook Waalse en Brusselse onroerende schenkingsrechten verlaagd

Door 21/03/2016november 10th, 2017Geen categorie

Na het Vlaams Gewest hebben nu ook het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2016 de tarieven van de schenkingsrechten op onroerende goederen verlaagd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging overigens nog een stap verder, de regel van het progressievoorbehoud in de Brusselse successierechten werd namelijk afgeschaft. Het spreekt voor zich dat deze hervorming inzake vermogensplanning extra mogelijkheden biedt.

In het Waals Gewest worden de tariefschijven verruimd en de eigenlijke tarieven verlaagd. Maar al bij al is de hervorming niet zo baanbrekend. Ook de gunstregeling inzake de schenking van de Waalse ‘résidence principale’ werd aangepast. Deze gunstregeling heeft betrekking op schenkingen van onroerende goederen gelegen in het Waals Gewest waarbij de schenker met woonplaats in het Waals Gewest, een schenking doet in rechte lijn, tussen echtgenoten of tussen wettelijke samenwoners van de volle eigendom van een onroerend goed dat al minstens vijf jaar zijn/haar hoofdverblijfplaats uitmaakt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaagde de schenkingstarieven maar ook de categorieën werden vereenvoudigd. Opvallend is dat de Brusselse schenkingstarieven en de tariefstructuur nu identiek zijn aan de tarieven en tariefstructuur die sinds 1 juli 2015 in het Vlaams Gewest van toepassing zijn. Een verschilpunt is wel dat feitelijk samenwoners in Brussel in de categorie ‘anderen’ vallen (waar er hogere schenkingstarieven op van toepassing zijn). Een ander verschilpunt is dat de verlaging van de schenkingsrechten in Brussel niet gepaard ging met bijkomende verminderingen voor energiezuinige renovatie of de tehuurstelling van woningen met conformiteitsattest. Bovendien verdwijnt het gunstregime voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden van de volle eigendom van een tot bewoning bestemd onroerend goed dat door één van de begiftigden bestemd wordt als hoofdverblijfplaats.

Een bijkomende verbetering betreft de afschaffing van het progressievoorbehoud in het successierecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betekent dat bij een onroerende schenking minder dan drie jaar vóór het overlijden, de grondslag waarop het schenkingsrecht werd geheven niet meer bij het actief van de nalatenschap moet worden geteld om het progressief successierecht te bepalen. Deze verbetering geldt enkel voor de schenkingen na 1 januari 2016.

Voormelde nieuwigheden zijn van toepassing op notariële schenkingsakten vanaf 1 januari 2016. Indien enkel een opschortende voorwaarde in vervulling gaat na 1 januari 2016 zijn de ‘oude’ schenkingstarieven nog steeds van toepassing.

Indien u twijfelt omtrent de toepassingsvoorwaarden of een vergelijking wenst tussen de gewesten, helpen wij u graag verder met proactief advies.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.