Nieuwigheden inzake fiscale bemiddeling

Door 31/07/2017november 10th, 2017Geen categorie

De wet van 10 juli 2016 betreffende de versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst beoogt, zoals de naam reeds doet vermoeden, het promoten van een dergelijke dienst. In dat opzicht werden een aantal procedurele elementen gewijzigd.

Onder de meest opvallende nieuwigheden vinden we het schorsend effect van een aanvraag tot fiscale bemiddeling en de mogelijkheid voor de fiscale bemiddelingsdienst om hoorzittingen bij te wonen die georganiseerd worden in het kader van de behandeling van een geschil.

Indien een belastingplichtige het niet eens is met een opgelegde belasting, heeft deze het recht om een administratief beroep in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie, die vervolgens over een termijn van zes maanden beschikt om een beslissing te nemen. Vervolgens kan de belastingplichtige een gerechtelijk beroep indienen tegen een negatieve administratieve beslissing of wanneer de overheidsinstantie geen beslissing heeft genomen binnen de zes maanden.

De belastingplichtige kan, in het geval de belastingdienst geen beslissing heeft genomen, de bijstand van de fiscale bemiddeling aanwenden. Nu heeft een ontvankelijk verklaard bemiddelingsverzoek een opschortend effect op het nemen van eender welke beslissing door de overheidsinstantie. De periode van de schorsing gaat in op de datum waarop het verzoek tot fiscale bemiddeling ontvankelijk werd verklaard. De periode eindigt op de dag van goedkeuring van het bemiddelingsrapport door het College van fiscale bemiddelaars, tenzij er sprake is van intrekking of voorafgaand akkoord van de betrokken partijen, en uiterlijk één maand voor het verlopen van de deadline bedoeld in artikel 1385undecies, paragraaf 4 Gerechtelijk Wetboek.

De fiscale bemiddelingsdienst kan voortaan deelnemen aan de hoorzitting die georganiseerd wordt in het kader van een geschil waarvoor een aanvraag tot bemiddeling is ingediend. Deze mogelijkheid was niet beschikbaar voor de hervorming van de dienst plaatsvond.

We stellen vast dat deze hervorming nieuwe mogelijkheden biedt aan de belastingplichtige om een geschil af te handelen in de administratieve fase eerder dan voor de hoven en/of rechtbanken.

Contacteer LAUWERS en SEUTIN fiscale advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.