Nieuwe wet op btw en giften

Door 27/05/2019Geen categorie

Recent is de wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een overzicht van enkele relevante wijzigingen.

Ten eerste is de bijzondere btw-regeling voor de reisbureaus voortaan toepasselijk op de reizen die bestemd zijn voor om het even welke categorie van ‘afnemers’. De betrokken bepalingen van het Btw-Wetboek worden dan ook aangepast, in essentie door de vervanging van de term ‘reiziger(s)’ door een term ‘afnemer(s)’. Uit een arrest van het Hof van Justitie volgde immers dat de bijzondere regeling voor de reisbureaus van toepassing zou moeten zijn op de reizen die bestemd zijn voor om het even welke categorie van afnemers. Derhalve is de regeling niet alleen van toepassing op reizen verstrekt aan reizigers-natuurlijke personen, maar eveneens op reizen verkocht aan reisbureaus die deze reizen bestemmen voor de doorverkoop en ook aan rechtspersonen die de reis hebben aangekocht met het oog op de verplaatsing en verblijf van hun personeel, zaakvoerders of bestuurders.

Verder dient de administratie, met ingang van 1 april 2019, aan de schuldenaar waarvoor de belastingschuld zal worden opgenomen in een innings- en invorderingsregister, kennis te geven van deze schuld, uiterlijk een maand vóór de creatie van de uitvoerbare titel. De nieuwe wet voorziet nu dat deze kennisgeving in een aantal gevallen niet noodzakelijk is.

Tot slot verduidelijkt de nieuwe wet dat, naast erkende Belgische universitaire ziekenhuizen, alleen stichtingen die zijn opgericht door instellingen die vergelijkbaar zijn met erkende universitaire ziekenhuizen, gelegen in een andere lidstaat van de EER, onder artikel 145/33 WIB 92 kunnen vallen. Deze bepaling voorziet een belastingvermindering voor bepaalde giften.

De wet treedt in werking op 25 mei 2019.

Volg Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.