Keuze uit diverse fiscale stimulansen voor startende KMO’s

Door 11/09/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Startende KMO’s worden in de praktijk dikwijls geconfronteerd met financieringsproblemen. Zowel de Federale als de Vlaamse regering hebben dit ingezien en hebben initiatieven genomen om startende KMO’s een fiscaal duwtje in de rug te geven.

De Programmawet van 10 augustus 2015 omvat diverse fiscale stimulansen voor startende ondernemers. Een eerste stimulans betreft de zogenaamde tax shelter voor startende ondernemingen. Dit betreft een belastingvermindering voor natuurlijke personen die onder bepaalde voorwaarden inschrijven op nieuwe aandelen uitgegeven door een startende KMO, of op rechten van deelneming in een erkend startersfonds dat de aldus ingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven door startende KMO’s. Deze maatregel werd in een vorige nieuwsbrief reeds toegelicht.

De tweede federale stimulans betreft een gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De derde federale stimulans betreft een tijdelijke vrijstelling van interesten van bepaalde leningen aan startende KMO’s, dit indien het uitlenen gebeurt met tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform.

Anderzijds wijzigde de Vlaamse regering al bij Decreet van 19 december 2014 de voorwaarden voor het gebruik van de zogenaamde winwinlening. Dit betreft de regeling waarbij natuurlijke personen onder de gestelde voorwaarden een winwinlening toestaan aan een KMO en hierbij een fiscaal voordeel in de personenbelasting genieten.

Deze nieuwe fiscale stimulansen zetten de deur open voor startende KMO’s om hun financieringswijze te optimaliseren.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.