Inwerkingtreding Europese erfrechtverordening

Door 14/09/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Vanaf 17 augustus 2015 is de Europese erfrechtverordening nr. 650/2012 van toepassing. Deze nieuwe verordening heeft betrekking op internationale nalatenschappen en bepaalt het toepasselijk recht. In beginsel zal de volledige nalatenschap vanaf 17 augustus 2015 vererven volgens het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater op het ogenblik van het overlijden. Er is evenwel rechtskeuze mogelijk voor het recht van een staat waarvan de erflater de nationaliteit bezit. De vereiste band tussen de erflater en het gekozen recht werd opgenomen om te voorkomen dat een recht wordt gekozen met het specifieke oogmerk de erfgenamen die recht hebben op een wettelijk erfdeel te kort te doen in hun legitieme verwachtingen.

De verordening biedt dus de mogelijkheid voor een niet-Belg die in België woont, om de vererving van zijn nalatenschap volledig te laten gebeuren volgens het erfrecht van zijn nationaliteit, zonder de toepassing van Belgisch erfrecht.

De verordening voorziet eveneens in een Europese verklaring van erfrecht die toelaat de hoedanigheid van de erflater, de legataris en de beheerder van de nalatenschap aan te tonen.

Belangrijk om te onderstrepen is dat de verordening enkel betrekking heeft op het burgerlijk luik van de nalatenschap. Zo blijft het fiscale luik een nationale bevoegdheid. Indien er wordt geopteerd voor een testament naar buitenlands recht, valt het aan te raden om de gevolgen van dit testament te analyseren naar het Belgisch/Vlaams fiscaal recht.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.