Grootschalige fraude bij drankenleverancier: nieuwe wending in de rechtspraak!

Door 11/01/2016november 10th, 2017Geen categorie

Verschillende sectoren worden geconfronteerd met de gevolgen van een (straf)onderzoek.  Dikwijls ligt de oorsprong bij grootschalige fraude vastgesteld bij een leverancier.  De fiscale Administratie roept dan in dat stelselmatig meer goederen werden geleverd dan vermeld op de facturen en belast de verdoken meeromzet.

Als bewijs hiervan verwijst de fiscale Administratie naar de volledige zwarte boekhouding die werd teruggevonden bij de leverancier. Per afnemer werd bijgehouden welke goederen werden besteld, gepaard gaande met vermeldingen op de bestelbons.

Velen van de betrokken afnemers sloten een akkoord.

De afnemers die weigerden een akkoord te sluiten en hun heil zochten in een gerechtelijke procedure kregen in de meeste gevallen ongelijk. 

In een zeer recent vonnis keert de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent terug naar de elementaire beginselen van het bewijsrecht en krijgt de afnemer, belastingplichtige wel gelijk.

Indien de fiscale Administratie gebruik maakt van gegevens afkomstig van derden, dienen deze met enige omzichtigheid te worden benaderd.

De betrokken gegevens, niet onderbouwd of bevestigd door enig stuk dat bij de belastingplichtige zelf werd teruggevonden, ondanks een uitvoerige controle, zijn op zich geen vaststaande en zekere gegevens waaruit het onbekende feit (verdoken meeromzet) kan worden afgeleid, maar te verifiëren gegevens. De fiscale Administratie kan de betrokken gegevens ook niet zonder meer gaan extrapoleren naar voorgaande jaren.

Dankzij de tussenkomst van Mter. Thierry Lauwers keert de Rechtbank terug naar de burgerrechtelijke basisprincipes die aan een rechtsgeldige bewijslevering ten grondslag liggen. Dit kan het begin zijn van een belangrijke wending in de rechtspraak in het voordeel van elke belastingplichtige die geconfronteerd wordt met de gevolgen van een grootschalige fraude bij een leverancier.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten zijn er voor u. Benut onze expertise en neem vandaag nog contact op!