Lauwers Tax Law App

NOUVEAU ! Un moteur de recherche pour la jurisprudence fiscale avec commentaires des experts du Cabinet d’avocats Lauwers & Seutin.

La jurisprudence fiscale belge avec commentaires de nos experts. Spécialement conçu pour les comptables, réviseurs, fiscalistes et avocats.

Eclairage sur plus de 1000 jugements et arrêts en fiscalité belge

OBTENIR L’ACCÈS

Moteur de recherche performant

Retrouvez facilement la jurisprudence récente avec la fonction de recherche intelligente ou sur base de mots clefs.

Nouvelle jurisprudence

Vous restez au courant de la nouvelle jurisprudence qui est immédiatement ajoutée sur l’application.

Eclairage de nos experts

Chaque jugement ou arrêt des Cours et Tribunaux est accompagné d’un court résumé en vue d’être efficace et pouvoir vite trouver l’information.

Soutien via chat

Nous nous tenons prêts à répondre à vos questions via le chat.

Standard

99 HTVA

Par mois
  • Abonnement mensuel
  • Moteur de recherche performant
  • Accès à la jurisprudence fiscale la plus récente
  • Chat support
  • Résiliable mensuellement

Acheter Maintenant

PlusRecommandé

82.5 HTVA

Par mois
  • Abonnement annuel
  • Moteur de recherche performant
  • Accès à la jurisprudence fiscale la plus récente
  • Chat support
  • 10 + 2 mois gratuits

Acheter Maintenant

Exemple de recherche

Artikel 32 WIB 92
Rb. Namen, Afdeling Namen, 19 januari 2017

Bedrijfsleider – Vaste vertegenwoordiger rechtspersoon – Inbreng handelsfonds – Concessie – Royalties – Roerend inkomen – Bedrijfsleiderbezoldiging

Hoe werden de inkomsten van een vaste vertegenwoordiger van een vennootschap belast?  Zijn royalties genoten in het kader van een concessie te aanzien als roerende inkomsten of beroepsinkomsten?  Oefent een vast vertegenwoordiger een functie uit die gelijkaardig is aan een bedrijfsleider?

De royalties zijn dus slechts belastbaar als roerende inkomsten.

Artikel 49 WIB 92
Rb. Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent, 29 juni 2017

Gesplitste aankoop – Aftrekbaarheid kosten vruchtgebruik – Kosten gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden – Overwaardering vruchtgebruik – Voordeel van alle aard

Hoe verdedigt men de aftrekbare kosten van een vruchtgebruikconstructie van een appartement aan zee?  De bestuurder betaalt maandelijks een voordeel van alle aard voor het gebruik.  Dit voordeel van alle aard ligt in lijn met de huurwaarde van het appartement.  De bestuurder realiseert hiermee belastbare inkomsten.  De fiscale Administratie kan geen proportionaliteit vereisen tussen de kosten en de inkomsten.

Artikel 315 WIB 92
Rb. Brussel, 21 december 2015

Onaangekondigde controle – Visitatie – Kopijname elektronische bestanddelen – Toestemming van de belastingplichtige – Recht op eerbiediging van het privé-leven

Welke zijn de onderzoeksmogelijkheden van de fiscale Administratie?  Beschikt de fiscale Administratie over een actief zoekrecht?  De fiscale Administratie heeft geen toestemming nodig van  de belastingplichtige om elektronische data te gaan kopiëren.  Al de gekopieerde elektronische gegevens werden onmiddellijk verzegeld en er werd tussen partijen overeengekomen dat deze gegevens slechts geraadpleegd zouden worden in het bijzijn van de belastingplichtige.

De sanctionering van het meenemen van niet fiscaal relevante stukken kan beperkt worden tot het weren van deze stukken, zonder dat het gehele onderzoek vernietigd dient te worden.

De fiscale Administratie kan bij een fiscale visitatie ook kennis nemen van gegevens die betrekking hebben op de fiscale situatie van derden, zodat ook op deze grond dossiers behouden kunnen worden voor controle.

Artikel 333 WIB 92
Brussel, 12 september 2017

Onderzoekstermijn – Zevenjarige termijn – Voorafgaande kennisgeving – Uitwisseling van gegevens – Bewijs belastbare grondslag – Bevoegdheden gewestelijk directeur – Onrechtmatige compensatie

De inlichtingen die bij een belastingplichtige worden ingewonnen kunnen eveneens worden ingeroepen met het oog op het belasten van derden.  De betrokken gegevens moeten overgemaakt worden aan de taxatieambtenaar voordat de driejarige onderzoekstermijn reeds verstreken is. In het geval de kennisgeving van de aanwijzingen van belastingontduiking pas na deze overmaking van gegevens aan de taxatieambtenaar naar de belastingplichtige werd verzonden, zijn de betrokken aanslagen nietig.

In het geval de gegevens wel werden overgemaakt binnen de driejarige onderzoekstermijn, moeten er bewijstukken voorliggen die niet voor het eerst in het kader van het onderzoek van het bezwaarschrift werden opgevraagd.

De bewijsmiddelen en de bevoegdheden die ter beschikking staan van de fiscale Administratie in het kader van de bezwaarfase mogen slechts worden aangewende teneinde de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren. Deze kunnen bijgevolg niet worden aangewend om een willekeurig gevestigde aanslag te gaan rechtvaardigen. De bestreden aanslag is bijgevolg willekeurig.

(zie ook weergave Fisc. Koer. 2017, afl. 16, p. 829-831).

La jurisprudence fiscale belge avec commentaires de nos experts