Fiscaal regime Airbnb

Door 18/06/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Recentelijk is er heel wat te doen rond het concept Airbnb. Via de website Airbnb kunnen gastenkamers online aangeboden worden aan toeristen. Meestal wordt er voor de gasten ook een ontbijt voorzien. De verhuurders kunnen op die manier een centje bijverdienen en tegelijk met nieuwe mensen in contact komen.

De opmars van het concept Airbnb is ook de fiscale Administratie niet ontgaan. Verhuurders laten dikwijls na om de inkomsten die ze krijgen via het verhuren van hun gastenkamer aan te geven. Om deze reden gaat een gespecialiseerde eenheid binnen de Bijzondere Belastinginspectie, namelijk het Belgian Internet Service Center, op het internet op zoek naar verhuurders van deze gastenkamers.

Daar het concept van Airbnb meer inhoudt dan de loutere verhuur van een kamer, zijn dit geen onroerende inkomsten. De occasionele verhuurders dienen deze inkomsten dan ook aan te geven als divers inkomen.  Dit betreffen winsten of baten die buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of uit diensten bewezen aan derden.

De gemaakte kosten komen in hoofde van deze verhuurders voor aftrek in aanmerking. Dit staat los van de kostenaftrek inzake beroepskosten.

Het divers inkomen wordt afzonderlijk belast aan een vlak tarief van 33 %. Bovendien zijn er voor het divers inkomen geen sociale bijdragen verschuldigd.

Indien de verhuurders de gastenkamers daarentegen op regelmatige basis verhuren en dit bijgevolg een nevenactiviteit of hoofdberoep wordt, zullen de verkregen inkomsten niet langer als divers inkomen gekwalificeerd kunnen worden maar als beroepsinkomen. Al dient meteen te worden opgemerkt dat dit niet het enige criterium is dat in aanmerking moet worden genomen voor een eventuele herkwalificatie. Zo wordt in de rechtspraak ook bepaald dat de activiteit dermate moet georganiseerd zijn dat ze erop gericht is een zo groot mogelijke winst na te streven. Ook met de ingezette middelen wordt rekening gehouden.

De kwalificatie als beroepsinkomen houdt in dat de inkomsten moeten worden toegevoegd aan de andere gezamenlijk belastbare (beroeps)inkomsten van de verhuurder. Hieruit volgt dat het progressief tarief van toepassing is. Dit tarief kan oplopen tot 50 %. Op het beroepsinkomen zijn bovendien nog sociale bijdragen verschuldigd. Weliswaar kunnen ook de beroepskosten in aftrek worden genomen.

Hieruit volgt dat de kwalificatie als divers inkomen, dan wel als beroepsinkomen een wezenlijk verschil uitmaakt voor het bedrag dat u op het einde van de rit overhoudt.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.