Erfbelasting op buitenlandse roerende goederen ongrondwettig?

Door 29/03/2020 Geen categorie
erfbelasting buitenland

Wanneer iemand met de Belgische nationaliteit overlijdt, is er in België erfbelasting verschuldigd op zijn of haar nalatenschap. De erfbelasting is een regionale bevoegdheid. Afhankelijk van de woonplaats van de erflater gelden de Vlaamse, de Brusselse, dan wel de Waalse regels. Wanneer de nalatenschap buitenlandse roerende goederen bevat, dreigt een dubbele belasting.

Wanneer de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner buitenlandse goederen bevat (villa in Spanje, effectenrekening in Zwitserland, etc.), kan er zich een probleem van dubbele belasting voordoen. Het is immers goed mogelijk dat deze andere staten in hun nationale fiscale regelgeving bepalen dat er erfbelasting dient te worden betaald op alle in hun staat gesitueerde goederen. In zo’n geval riskeren de erfopvolgers zowel belasting te betalen in het buitenland (omdat daar het geërfde goed is gelegen) als in België (omdat hier de erflater is overleden).

Om aan deze mogelijke dubbele belasting een remedie te bieden, bepalen artikel 17 van het Brussels en Waals Wetboek van Successierechten en artikel 2.7.5.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit dat de in België verschuldigde erfbelasting wordt verminderd met de in het buitenland geheven erfbelasting op aldaar gelegen onroerende goederen.

Er wordt echter helemaal niets bepaald voor het geval de nalatenschap in het buitenland gelegen roerende goederen bevat. Dit betekent dat in het buitenland gesitueerde roerende goederen nog steeds riskeren twee keer te worden onderworpen aan erfbelasting, terwijl de fiscale wetgeving voor onroerende goederen daarentegen wél in een verrekening voorziet.

In een recent arrest vraagt het Hof van Cassatie zich af of deze regelgeving niet strijdig is met het Grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel, nu buitenlandse roerende goederen potentieel zwaarder worden belast dan buitenlandse onroerende goederen. Het Hof van Cassatie heeft hierover dan ook een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof, dat zich hierover zal uitspreken.

Wij blijven de evoluties uiteraard op de voet volgen.