Elektronische aangifte vennootschapsbelasting al verplicht vanaf aanslagjaar 2014

Door 20/02/2014november 22nd, 2017Geen categorie

Sinds aanslagjaar 2005 hebben vennootschappen en rechtspersonen de keuze betreffende de wijze van indiening van hun aangifte in de inkomstenbelasting: op papier door indiening van de per post ontvangen aangifte of elektronisch via het Biztax-systeem.

Bij wet van 17 juni 2013 heeft de wetgever deze keuzemogelijkheid ongedaan gemaakt en de rechtspersonen verplicht om hun aangifte in de inkomstenbelasting elektronisch in te dienen. Ingevolgde de wet geldt deze verplichting vanaf aanslagjaar 2015. Maar de Koning kreeg de mogelijkheid om voor iedere categorie van belastingplichtigen een vroegere inwerkingtreding te bepalen.

De Koning maakte voor één categorie van belastingplichtigen van deze mogelijkheid gebruik, namelijk voor de belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting geldt door het Koninklijk Besluit van 7 februari 2014 de verplichting tot het gebruik van de elektronische aangifte al vanaf aanslagjaar 2014. Hierdoor moeten vennootschappen al voor het aanslagjaar 2014 verplicht gebruikmaken van het ‘Biztax’-systeem.

Voor de belastingplichtigen die niet onder deze categorie vallen, geldt de verplichting, zoals voorzien, pas vanaf aanslagjaar 2015.

In de wet werd een uitzondering voorzien op het verplichte gebruik van de elektronische aangifte, namelijk zolang de belastingplichtige of bij een vennootschap de persoon die gemachtigd is de bedoelde aangifte namens hem in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt.

Deze uitzondering blijft behouden maar volgens het uitvoeringsbesluit moeten deze belastingplichtigen jaarlijks een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij hun controlekantoor. Het controlekantoor zal de belastingplichtige dan een papieren aangifteformulier overhandigen.

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft!