Eindelijk: Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks! (VIDEO)

Door 17/10/2019 Geen categorie
Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

De vernietiging van de veelbesproken effectentaks is een feit. De belasting is in strijd met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatieverbod. Dat bevestigde het Grondwettelijk Hof in een arrest van 17 oktober 2019.

Eenvoudig gesteld omvat de effectentaks een belasting op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen van natuurlijke personen en waarvan de waarde ten minste 500 000 EUR bedraagt. Door het opleggen van een bijdrage aan de grotere vermogens,  streeft de wetgever naar meer fiscale rechtvaardigheid, zo luidde de motivatie.

De belasting gold echter niet voor alle financiële instrumenten die op een effectenrekening kunnen worden geplaatst. De Raad van State merkte reeds in haar advies naar aanleiding van de totstandkoming van de regelgeving op dat deze differentiatie redelijkerwijze moet kunnen worden verantwoord. Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat dergelijke verantwoording niet voorhanden is.

Ook het feit dat financiële instrumenten enkel onderworpen werden aan de bestreden taks indien zij op een effectenrekening zijn ingeschreven, werd door het Hof niet redelijk verantwoord bevonden. De Raad van State was ook in dat opzicht eerder van oordeel dat de wijze waarop een aandeel wordt aangehouden niet pertinent is ten aanzien van het door de wetgever beoogde doel.

Het Grondwettelijk Hof besloot dan ook de wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekening integraal te vernietigen. Een evolutie die advocaat-vennoot Thierry Lauwers reeds had voorzien. Hij gaf hierover meer toelichting tijdens een uitzending van De Vrije Markt op VRT.

De gevolgen van de effectentaks worden evenwel gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen voor of op 30 september 2019. Daarmee perkt het Hof de budgettaire en administratieve gevolgen in die uit het vernietigingsarrest kunnen voortvloeien.

Wij zijn evenwel van oordeel dat de handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen geen nadelige invloed kunnen hebben voor de belastingplichtigen, die reeds een betwisting hadden opgestart voor de tussenkomst van het arrest.

Contacteer Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.