Einde van het finaal verrekenbeding in zicht?

Door 07/11/2017november 10th, 2017Geen categorie

De Vlaamse regering heeft in het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet “diverse fiscale bepalingen” ingediend dat onder meer een einde poogt te stellen aan het finaal verrekenbeding dat echtgenoten bij huwelijkscontract kunnen overeenkomen.

Het finaal verrekenbeding is een beding dat echtgenoten die gehuwd zijn onder scheiding van goederen, toelaat om na ontbinding van hun huwelijk een verrekening toe te laten tussen de vermogens van de (ex)-echtgenoten. Zo kunnen echtgenoten bijvoorbeeld overeenkomen dat in geval van overlijden van de ene echtgenoot, de andere echtgenoot, van rechtswege of op verzoek, het geheel of een gedeelte van het vermogen van de overleden echtgenoot kan “verrekenen” met de nalatenschap.

De langstlevende echtgenoot krijgt dan een vordering te belope van de totale verrekenschuld op het vermogen van de overleden echtgenoot waardoor de nalatenschap, potentieel volledig, kan worden uitgehold. De bestaande rechtspraak bevestigt dat de verrekenschuld een passief van de nalatenschap betreft en dus in mindering dient te worden genomen van het belastbaar actief.

Het moge duidelijk wezen dat zulke bedingen een doorn in het oog van de fiscus zijn.

De Vlaamse Regering wil met het pas ingediende ontwerp van decreet nu komaf maken met zulke verrekenbedingen.

Concreet gebeurt dit door te bepalen dat enerzijds de schulden die voortvloeien uit de verrekenbedingen niet kunnen worden beschouwd als schulden van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaan (m.a.w., zij kunnen niet als aftrekbaar passief in zijn nalatenschap worden opgenomen); en, anderzijds, dat de schuldvorderingen die voortvloeien uit de bedingen niet in aanmerking kunnen worden genomen voor de inning van de erfbelasting (respectievelijk wijziging art. 2.7.3.4.1, al. 1, 1° VCF en nieuw art. 2.7.3.2.14 VCF).

Het decreet zal, na goedkeuring van het ontwerp in het Vlaams Parlement, in werking treden 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet blijkt dat deze gewijzigde regeling ook zal gelden voor de bedingen die vóór de datum van inwerkingtreding zijn overeengekomen. Volgens de memorie zal de wijziging van toepassing zijn op nalatenschappen die openvallen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN fiscale advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.