Deelneming door onthouding ook inzake fiscale fraude strafbaar

Door 19/06/2014november 22nd, 2017Geen categorie

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 6 mei 2014 ook mededaderschap door onthouding aanvaard. Het betrof een BTW-fraude zaak waar de bestuurders door hun onthouding wetens en willens onontbeerlijke hulp aan het plegen van misdrijven hadden verleend.

Het strafonderzoek naar fiscale fraude kan zich ook uitbreiden naar cijferberoepers ondanks dat de fraude gepleegd werd door hun klanten.  Strafrechtelijke vervolging wegens fiscale fraude is immers ook mogelijk tegen mededaders.

Een mededader is een helper die bij de uitvoering van de fraude op een zodanige wijze geholpen heeft zodat zonder zijn hulp het fraudegeval niet op dergelijke wijze zou hebben plaatsgevonden. Het is dus mogelijk om als mededader vervolgd te worden zonder zelf fraude te plegen. Het is voldoende noodzakelijke hulp te verlenen wetende dat het feit frauduleus is.

Een veroordeling als mededader kan verregaande gevolgen hebben.  Zo zijn alle mededaders hoofdelijk gehouden tot de betaling van de ontdoken belasting.  Hieruit volgt dat op basis van een strafrechtelijke veroordeling de fiscale Administratie zich tegen elk van de veroordeelden kan richten om het integrale bedrag van de ontdoken belasting te bekomen.

Samengevat komt het erop neer dat wie niet weet of noch redelijkerwijs diende te weten dat hij in een fraudegeval is betrokken, ook niet als mededader veroordeeld kan worden. Door de onthouding moet men wetens en willens zodanige hulp verstrekt hebben dat het misdrijf zonder dit niet-handelen niet gebeurd zou zijn.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.