De fiscale verwerking van de gestorte sommen in het kader van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap

Door 05/11/2015november 10th, 2017Geen categorie

In het definitief advies van 9 september 2015 spreekt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (hierna CBN) zich uit over de boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap. Hierin wordt het door de investeerder gestorte bedrag boekhoudkundig verwerkt als een kapitaalsubsidie.

Op de vraag hoe deze sommen fiscaal moeten worden verwerkt, bleef men echter tot voor kort in het duister tasten.

Wat betreft het fiscale aspect bepaalt de regelgeving namelijk dat, voor de raamovereenkomsten die worden gesloten vanaf 1 januari 2015, de toegekende bedragen door de producent definitief worden verworven vanaf de toekenning. Wanneer men dit bedrag vervolgens onmiddellijk in rekening zou brengen als opbrengst, zou er geen overeenstemming zijn tussen de opbrengsten en de kosten van het boekjaar.

Logischerwijze zou men er vanuit kunnen gaan dat de boekhoudkundige benadering, waarbij de gestorte sommen als kapitaalsubsidie worden verwerkt, ook zou doorwerken op fiscaal vlak.

De fiscale Administratie heeft in een recente circulaire d.d. 13 oktober 2015 duidelijkheid gebracht inzake deze materie. Zij is van oordeel dat men inderdaad het matching principe tussen opbrengsten en kosten van het boekjaar, dat werd bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie d.d. 20 februari 1997, moet huldigen.

De productievennootschap mag dan ook volgens de fiscale Administratie de sommen geleidelijk in haar resultaat opnemen. Deze verrichting knoopt zij echter niet vast aan de toepasbaarheid van artikel 362, lid 1 van het WIB inzake kapitaalsubsidies. Volgens de fiscale Administratie gaat het in casu niet om subsidies die van overheidswege worden verkregen en is artikel 362, lid 1 WIB niet van toepassing.

Deze stelling valt te betreuren, maar doet geen afbreuk aan het feit dat de sommen op basis van de circulaire nu geleidelijk in het resultaat kunnen worden opgenomen.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.