Belastingverhoging inzake erfbelasting blijft behouden, ook als zou blijken dat er niets wordt geërfd!

Door 20/10/2016november 10th, 2017Geen categorie

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in de mogelijkheid van ambtshalve ontheffing indien er na de aangifte van nalatenschap nieuwe feiten plaatsvinden waardoor er minder erfbelasting verschuldigd is.

Als de aangifte van nalatenschap niet binnen de aangiftetermijn werd ingediend, is er een belastingverhoging verschuldigd. De belastingverhoging is een percentage van de te betalen erfbelasting.

De Vlaamse belastingdienst publiceerde op haar website haar standpunt dat als er later een nieuw feit plaatsvindt waardoor de verschuldigde rechten lager zijn, de belastingverhoging niet wordt herberekend. Ingevolge het nieuwe standpunt is de belastingverhoging wegens laattijdigheid definitief.

Dit standpunt kan tot hoogst onbillijke situaties aanleiding geven. Denken we bijvoorbeeld aan de situatie waar er een laattijdige aangifte werd ingediend maar er achteraf een testament opduikt waaruit blijkt dat de (laattijdige) aangever niets erft. In dat geval blijft de belastingverhoging behouden volgens het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst.

Uit de memorie van toelichting bij het decreet van 19 december 2014 blijkt echter dat dit geenszins door de decreetgever werd beoogd. Daarenboven is het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst niet logisch. De belastingenverhogingen worden berekend in functie van de belasting. Als de belasting wordt herleid, geldt dit in verhouding ook voor de belastingverhoging.

De belastingverhogingen kunnen als straf worden gekwalificeerd waardoor de rechtbank deze alsnog kan minderen.

Het bovenstaande toont aan dat tijdige professionele bijstand noodzakelijk is in dergelijke delicate materie.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.