Akkoord met de fiscus moet steeds in overeenstemming zijn met de fiscale wet

Door 03/11/2019Geen categorie
Akkoord met de fiscus

Wanneer u als belastingplichtige een akkoordverklaring ondertekent ten aanzien van de fiscale Administratie, dient dit akkoord altijd in overeenstemming te zijn met de fiscale wet. Ook een minnelijk akkoord laat niet toe om van de fiscale wet af te wijken. U bent door zo’n afwijkend akkoord nooit gebonden. Dat is wat het hof van beroep te Gent terecht heeft geoordeeld in een recent arrest.

De belastingplichtige kreeg een aanslag van ambtswege opgelegd omdat hij een laattijdige aangifte had ingediend. Aangezien dit nu al de vierde keer was, legde de fiscus hem een belastingverhoging van 200 % op. De belastingplichtige verklaarde zich akkoord met de ambtshalve aanslag. De belastingplichtige zag echter (te laat) de belastingverhoging over het hoofd en wenste op dit akkoord terug te komen.

Op het eerste zicht ziet de situatie er voor de belastingplichtige niet rooskleurig uit. Nu hij dit akkoord rechtsgeldig heeft ondertekend. Niettemin is er toch een lichtpuntje in de zaak. In de toenmalige versie van artikel 444 WIB, van toepassing tot en met aanslagjaar 2017, kon er geen boete worden opgelegd wegens een “laattijdige” aangifte. Enkel een boete bij niet aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte was mogelijk.

De fiscus stelde destijds evenwel een laattijdige aangifte gelijk met een niet aangifte, zodat de fiscus toch vond dat hij een boete mocht opleggen. De fiscus werd hiervoor echter inmiddels teruggefloten door het Hof van Cassatie.

Aangezien de belastingplichtige steeds op een akkoord met de fiscus kan terugkomen, wanneer hij een dwaling in feite of in rechte bewijst, vroeg hij aan het hof van beroep te Gent om de opgelegde boete te vernietigen. Het hof gaf de belastingplichtige gelijk en vernietigde de boete, wegens een gebrek aan wettelijke basis. Want een akkoord van de belastingplichtige kan nooit afbreuk doen aan de fiscale wet.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.