Nieuws

Het fiscaal regime van aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen

Het fiscaal regime van aandelenopties toegekend door een werkgever heeft reeds aanleiding gegeven tot heel wat ophef. De wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen stipuleert dat het belastbaar voordeel ingevolge de toekenning van niet-beursgenoteerde opties forfaitair bepaald wordt op een percentage van de waarde van het onderliggende aandeel
Lees meer

Vrijstelling van roerende voorheffing op intresten van leningen aan een starter

Artikel 21, eerste lid, 13° WIB voorziet een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van bepaalde leningen die zijn afgesloten met kleine startende vennootschappen en met tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform. De fiscale Administratie heeft uitleg gegeven aan deze belastingvrijstelling in een recente circulaire. De vrijstelling is uitsluitend voor begunstigden natuurlijke personen (inwoners of niet-inwoners)
Lees meer

Werk advocaat belastbaar als vergoeding auteursrecht?

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent diende zich onlangs uit te spreken over de vraag of adviezen en conclusies van een advocaat auteursrechtelijk beschermde literaire werken kunnen zijn. In het bevestigend geval kan de advocaat een deel van zijn erelonen laten belasten als een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten. Daar een advocaat
Lees meer